سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیر آسمان شب

پاییــــــزِ مــــــن !
چقـــــــــــدر زود گذشت زمانی که بــ ه قــــول اخـــوان ســــــوار بر اسب یــال افشانت بودی...
چقــــــــدر دلــــــــم میخواهـــــــد کــ ه بمانــــی ...
کاش همیشـ ه پاییــــــز بود ...
.
.
.
پاییـــــــزِ من !
دلــــــــم نمی آید زیبایـــــــی هایت تمـــــــام شوند ...
کاش میمانــــــدی ...
.
.
.
یــــــــادت نرود اینجا کســـــــی هست که به اندازه تمام بـــرگ های رقصـــــــــــان پاییـــــــز
برایــــت آرزوهای خــــــــوب دارد...
دلــــــــــــم برای پاییـــــــــــز تنگ میشـــ ه...
.
.
.
پاییـــــــزِ من !
تــــــو را میسپارم بـــ ه آفریننــــده پادشـــــــاه فصــــل ها ... 
.
.
.
و پاییــــــز ثانیــ ه ثانیـــ ه در گـــــــــذر است...
.
.
.
پاییـــــــزِ من !
دلــــــــم نمی آید زیبایـــــــی هایت تمـــــــام شوند ...
کاش میمانــــــدی ...